Què volem

Els fins de l’associació són:

  • Esdevenir el nexe de força mútua, de suport, de trobada i d’unió dels molts individus i famílies catalanes que s’han beneficiat i es beneficien de l’Homeopatia, i coneixen i estimen el seu valor sanatiu, guaridor i preventiu.

  • Aplegar l’energia positiva de totes les persones individuals que per haver experimentat o estar experimentant benèficament en si mateixes i en llurs semblants la força guaridora i preventiva de l’Homeopatia unicista la coneixen de primera mà i l’estimen pel seu valor sanatiu, i que pensen que cal defensar-la i donar-la a conèixer testimonialment, tot difonent la seva efectivitat i els seus avantatges, davant la comunitat, perquè com a opció terapèutica mèdica eficient i legítima sigui justament considerada i respectada per les autoritats polítiques-sanitàries i la societat civil del nostre país.

  • Impulsar el dret de les persones malaltes a poder ser tractades de la manera més científica i sanativa, és a dir, guaridora certa, eficient i simple, possible, com ho ensenya l’Homeopatia unicista, i el seu ideal més alt de la guarició: el restabliment ràpid, suau, durador de la salut, o la llevada i anihilació de la xacra en tot el seu àmbit per la via més curta, més fiable, menys desavantatjosa, en base a raons distintivament inspeccionables.

  • Contribuir, des del testimoniatge de l’experiència personal positiva de cada cas individual en la via de la guarició certa a la pedagogia i promoció social de la perenne modernitat, no superada, de l’Homeopatia unicista fidel a l’Homeopatia pura, tota simple, científica, dinàmica: el Mètode científic medicamentari sanatiu, conceptualment més avançat de la Medicina, que s’alça sobre la simplicitat inherent al Principi de la similitud, que en cada cas individual aplica la Llei guaridora per l’analogia dels símptomes, perquè la seva guarició certa i previsible en resulti (amb el benentès que aquesta sigui encara possible), fundat pel Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843), el fonament científic i sanatiu del qual es troba publicat en l’Òrganon de l’art i ciència de guarir (6a ed., 1842).