Dissabte, 9 d’abril, commemorem el naixement del doctor Samuel Hahnemann

El monument a Samuel Hahnemann a Scott Circle, a Washington DC [Foto: Wikimedia.]

Aquest pròxim 10 d’abril s’escau la commemoració del naixement del doctor Christian Friedrich Samuel Hahnemann (10 d’abril de 1755, Meissen [Saxònia] – 2 de juliol de 1843, París [França]), fundador de l’homeopatia.

Per a celebrar aquesta efemèride, l’Associació Catalana per l’Homeopatia Unicista. Visca l’Homeopatia! (ACHUVH) farà un acte d’homenatge a les 10:30 h el dissabte, 9 d’abril, als Jardins del Doctor Samuel Hahnemann (Avinguda de Sarrià, 86, de Barcelona, vegeu-ne el mapa), on es troba l’únic monument en la seva memòria que hi ha Catalunya en un espai a l’aire lliure.

Durant l’acte simbòlic, d’homenatge, i commemoratiu del 267 aniversari de la naixença del fundador de l’Homeopatia es llegiran alguns dels escrits originals del doctor Samuel Hahnemann.

Amb motiu d’aquesta commemoració l’ACHUVH, amb el suport inestimable del nostre eminent soci, el doctor Joaquim Nabona, fem nostre, a manera de manifest el text que podeu llegir aquí sota o descarregar-vos des d’aquest enllaç.


La qualitat hahnemanniana de l’Associació Catalana per l’Homeopatia Unicista. Visca l’Homeopatia! i la raó perquè els metges homeòpates la valorin

L’Associació Catalana per l’Homeopatia Unicista ‘Visca l’Homeopatia!’ (ACHUVH), fundada l’any 2016, és la primera i única Associació independent existent a Catalunya per a la coneixença, defensa, didàctica i difusió de:

 1. l’Homeopatia hahnemanniana, això és, de l’Homeopatia pura, tota simple, la veritable art, tècnica i ciència de guarir, fundada pel Dr. Samuel Hahnemann el 1796,
 2. l’obra científica, filosòfica i mèdica original, positivament revolucionària, del Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843), i, particularment, de la 6a edició original de l’ ‘Òrganon de l’art i de la tècnica de guarir’ (1842), de la seva suprema cientificitat, i la conveniència de la seva aplicació íntegra en la praxi mèdica [que en tots els casos inclogui els paràgrafs §§ 265, 270-272, 273-274],
 3. la simplicitat, la veritat, inherent al Principi -sempitern i suprem- de la similitud, la deu (fonament i font) de:
 • el fenomen ubic i universal de l’analogia,
 • la foto-homeòrresi immunitària dels sistemes vivents,
 • la Llei guaridora per l’analogia dels símptomes,
 • el mètode científic,
 • el diagnòstic, el pronòstic, i
 • la veritable terapèutica mèdica, entesa com a praxi que utilitza la ciència, el mètode científic, per a la guarició previsiblement certa i màximament eficient de cada cas individual de malaltia,perquè la negligència de la seva didàctica és la gran i greu llacuna educativa en la formació mèdica, de la qual encara són víctimes, sense ser-ne conscients, els professionals de les ciències de la salut, els “experts” i les “autoritats sanitàries”,
 1. la teoria de la psora, l’aportació més important mai feta en el camp de la causalitat, de l’etiologia, de les malalties cròniques, no venèries, presentada pel Dr. S. Hahnemann en el seu Tractat de ‘Les malalties cròniques, llur natura pròpia i guarició homeopàtica’ (1828).
El retaule de pedra dedicat al doctor Samuel Hahnemann a Barcelona.

L’ACHU ‘Visca l’Homeopatia!’ és l’Associació capdavantera, independent, per a la defensa i difusió de l’Homeopatia hahnemanniana, que va ser fundada per tal de:

 • ser el nexe d’unió, de suport mutu, de bescanvi d’experiències, de totes aquelles famílies i persones que s’han beneficiat i es beneficien de l’Homeopatia pura, tota simple, hanhnemanniana, i que coneixen de primera mà, el seu alt valor sanatiu, guaridor i preventiu, indiscutiblement eficient cert, això és, científic,
 • donar testimoniatge personal, científicament irrefutable, de cada cas individual, personal, guarit de manera certa, eficient i simple per l’Homeopatia hahnemanniana,
 • dotar els seus socis d’arguments científics de primer ordre per a la consciència i l’empoderament, d’eines de resiliència, que facin emmudir els altaveus servils i guardians de l’’statu quo’ del capitalisme biomèdic-tecnològic, i el seu braç operatiu al si de l’homeopatia, la farmaindústria homeopàtica, amb més motiu encara en el context de guerra bio-ideològica contra la simplicitat inherent al principi de la similitud en què ens trobem,
 • denunciar i esclarir la gran confusió pseudohomeopatia¦homeopatia existent des de fa dècades a nivell institucional, mediàtic i social, fomentada per la farmaindústria homeopàtica. És la gran confusió per mitjà de la qual la pseudocientífica pseudohomeopatia –pluralista, complexista, complementària, de la “medicina integrativa”, la línia consumista “verda” del capitalisme biomèdic– pretén absorbir, diluir i engolir gradualment l’homeopatia unicista, per tal que aquesta, enmig de múltiples variables terapèutiques concurrents, mai pugui provar ni validar la seva cientificitat i eficiència terapèutica,
 • revertir la campanya global, institucional i mediàtica, pseudocientífica, de descrèdit, desprestigi, difamació creixent, de flagrant violència legislativa contra l’Homeopatia pura, tota simple, unicista, no patentable, hahnemanniana, engegada l’any 2005 per les forces ideològiques del capitalisme biomèdic-tecnològic, sobre la base de la gran confusió pseudohomeopatia¦homeopatia, “l’homeopatia suplantada per la pseudoheomeopatia”, existent.1 Òbviament el seu objectiu és dissuadir els estudiants i professionals de les ciències de la salut a l’accés a la coneixença de la força individualitzada sanativa de la simplicitat, això és, a la coneixença de la veritable art, ciència i tècnica de guarir, capaç de guarir de forma previsiblemt certa i eficient cada cas individual de malaltia.
 • explicar el punt negre dels sistemes sanitaris privats/públics, eufemísticament anomenats “sistemes de salut”, consistent en la terapèutica farmacològica enantiopàtica (contraria contrariis) hegemònica, sempre i sense exepció, nociva i perjudicial, a mitjà i a llarg termini, per a llurs usuaris.
 • reconèixer, en ple segle XXI, el dret de tota persona malalta a l’eficiència sanativa restablidora de la salut, la qual només l’Homeopatia pura, tota simple, hahnemanniana la fa possible en cada cas individual. I reivindicar que aquest dret fonamental sigui reconegut i respectat per les autoritats polítiques i sanitàries dels països de la UE,
 • aconseguir inversions de filàntrops agraïts a l’Homeopatia, per al perfeccionament de la veritable art, ciència, i tècnica de guarir, en la recerca experimental pura en el subjecte sa de les forces guaridores de les substàncies anàlogues simples, i en l’exactitud i precisió de la unitat diagnòstica¦terapèutica homeopàtica de cada cas individual.

Però, això no és pas tot.

Perquè l’ACHU ‘Visca l’Homeopatia!’ és, a més a més, la capdavantera i pionera de la campanya per a la derogació de l’articulat referent al “medicament homeopàtic” de la Llei del Medicament, vigent a l’Estat espanyol des del 2006, i als Estats membres de la Unió Europea (UE), des de fa dècades.2-4 Un articulat, tot ell, pseudocientífic, un insult a l’esperit de la ciència, a la simplicitat inherent al principi de la similitud, en la mesura en què deliberadament silencia el fet que tot simplex homeopàtic, sense indicació terapèutica, no té components, és homogeni.

A partir d’aquest biaix d’omissió, d’aquesta premissa falsa, l’articulat converteix arbitràriament, equívocament, erròniament, fraudulentament, pseudocientíficament, tot simplex homeopàtic en un “medicament”, en una “medecina”, en un “producte medicinal” –amb components, amb una composició qualitativa i quantitativa–, equiparant-lo als productes medicinals “homeopàtics” preparats industrialment i que es comercialitzen amb indicació terapèutica. De manera que, segons aquesta Llei, per definició, “un medicament homeopàtic podrà contenir diversos principis actius” (sic), i consegüentment, per tenir components, ni que es tracti d’un simplex homeopàtic, és d’obligada dispensació en oficines de farmàcia.4

És un articulat redactat i aprovat a conveniència de les forces ideològiques i dels interessos lucratius del capitalisme biomèdic-tecnològic. Fomenta legalment l’ordre inferior, la pseudohomeopatia, més nombrosa, perquè aquesta vagi progressivament engolint, fent desaparèixer l’ordre superior, l’homeopatia pura, tota simple, unicista, menys nombrsa.

Aquest articulat té doncs per objectiu l’anihilació, l’anorreació, l’assassinat, l’eradicació legal de l’Homeopatia pura, tota simple, l’obra científica mèdica del Dr. S. Hahnemann.5-8 La raó és òbvia, perquè aquesta qüestiona totalment la pretesa “cientificitat”, els suposats beneficis a mitjà i llarg termini de les intervencions mèdiques enantiopàtiques (contraria contrariis), i isopàtiques (aequalia aequalibus), materials hegemòniques.

L’articulat referent al “medicament homeopàtic”, en vigor, és, en definitiva, un tret al cap mortal a l’Homeopatia hahnemanniana, un menyspreament del mètode científic, que s’alça sobre la simplicitat inherent al Principi de la similitud, i que possibilita guarir de manera previsiblement certa i màximament eficient cada cas individual de malaltia.

Així doncs, la derogació de l’articulat referent al “medicament homeopàtic” de la Llei del medicament en vigor a l’Estat espanyol i als Estats membres de la UE és un deure epistemòlogic.

Aquesta iniciativa de l’ACHU ‘Visca l’Homeopatia! no només és necessària, sinó que està plenament justificada per la clamorosa i insensata aquiescència al redactat referent al “medicament homeopàtic” de les Lleis del medicament, vigents als Estats membres de la UE, per part de totes les Associacions mèdiques homeopàtiques existents, la Liga Medicorum Homœopathica Internationalis (LMHI) i The European Committee for Homeopathy (ECH) incloses, àdhuc d’aquelles que s’auto-qualifiquen com a “hahnemannianes”, incapaces de saber argumentar la suprema cientificitat de l’Homeopatia, pura, tota simple, hahnemanniana. No cal parlar del penible paper que en aquest respecte està fent l’European Federation of Homeopathic Patients’ Associations (EFHPA), que, per haver renunciat voluntàriament a la qualitat hahnemanniana, segueix posicionada en la gran confusió pseudohomeopatia¦homeopatia, fomentada pels interessos espuris pseudocientífics de la farmaindústria homeopàtica.

Totes elles són inconscients de la gravíssima lesió, que dia rera dia aquest articulat de la Llei del medicament fa a l’Homeopatia pura, tota simple, tot danyant seriosament el present i sobretot el futur, el relleu generacional, de la praxi de la ciència de guarir de manera previsiblement certa i màximament eficient cada cas individual de malaltia, descoberta i ensenyada pel Dr. S. Hahnemann. Totes elles fan el joc a les forces ideològiques del capitalisme biomèdic-tecnològic, que expressament utilitza la pseudohomeopatia legal, com a teràpia complementària dins la “medicina integrativa”, sempre supeditada als dogmes enantiopàtic i isopàtic hegemònics, per atacar i fer desaparèixer legalment l’Homeopatia pura, tota simple, hahnemanniana. Totes elles són còmplices de la conculcació sistemàtica del dret de tota persona a l’eficiència sanativa restablidora de la salut.

Per totes aquestes raons, els metges homeòpates, conscients de llur alta vocació, com a beneficiaris que ells mateixos, i llurs pacients, són de l’Homeopatia fundada pel Dr. S. Hahnemann, tenen en l’ACHU ‘Visca l’Homeopatia!’, per la seva distintiva qualitat hanemanniana, la més ferma aliada social, la més sana defensora i difusora de la veritable art, ciència i tècnica de guarir davant la comunitat científica, i la societat. Perquè l’Homeopatia, escrita amb majúscula, sigui admirada, practicada i respectada pel fet de ser simplement la terapèutica mèdica guaridora científica, que fa possible l’eficiència sanativa restablidora de la salut.

Visca Hahnemann!, Visca l’Homeopatia!,

L’ACHU ‘Visca l’Homeopatia!’, la nostra força!


Referències

 1. The end of homoeopathy. The Lancet. Volume 366, Issue 9487, (August 2005) https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67149-8/fulltext
 2. Loi sur les médicaments du 25 mars 1964. Moniteur belge du 17-04-1964, page : 4206. Entrée en vigueur : 17-04-1964. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1964/03/25/1964032508/justel
 3. Directiva 2001/83/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 6 de noviembre de 2001 por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano. Diario Oficial de la Comunidad Europea. ES. L 311/72  28263005es 67..100 (boe.es)
 4. Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. BOE-A-2006-13554. Art. 50. Medicamentos homeopáticos. https://www.boe.es/eli/es/l/2006/07/26/29/con
 5. Hahnemann S (1820) Ueber das Selbstbereiten und Selbstdarreichen der Arzneien von Seiten der homöopathischen Aerzte. Stapfs Kleine medicinische Schriften von Samuel Hahnemann (1829) 2. Bd., S. 192-203. Dresden u. Leipzig, Arnoldschen Buchhandlung
 6. Hahnemann S (1825) Wie ließe sich wohl die Homöopathie am gewissesten wieder ausrotten? Allgemeiner Anzeiger der Deutschen (1825), 2. Bd., Nr. 227, 2763-2770.
 7. Nabona J (2019) Un Grave Fraude Científico: la Denominación “Medicamento Homeopático” y su Realidad Legal. Preimpresión en ResearchGate. 29.06.2019.; https://doi.org/10.13140/rg.2.2.35578.54720.
 8. Nabona J (2019) The Epicentre of the Fraud Misdirecting Pharmacotherapeutics to Systematic Unscientificity. Preprint at ResearchGate. 18.12.2019; https://doi.org/10.13140/rg.2.2.13922.68807.

 

 

2 comentaris a “Dissabte, 9 d’abril, commemorem el naixement del doctor Samuel Hahnemann”

 1. Cal ser conscients que, ara per ara, l’Associació Catalana per l’Homeopatia Unicista ‘Visca l’Homeopatia!’ és l’única eina de resiliència col·lectiva que disposa la societat civil catalana per fer front a la violència (maldat i mentida) legislativa, contra l’Homeopatia pura, tota simple, fundada pel Dr. S. Hahnemann, això és, per fer front a la guerra bruta, oberta, governamental, institucional, i mediàtica, instigada per les forces ideològiques del capitalisme biomèdic-tecnològic, contra la veritable art, ciència i tècnica de guarir, que és l’Homeopatia (escrita amb majúscula).

  Respon

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.